نویسنده = سید یوسف حجازی
طراحی برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


برنامه‌ریزی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


شبکه حرفه ای مدرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

رومینا امیری؛ سید یوسف حجازی


فرهنگ سازمانی در واحدهای آموزشی آموزشهای علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ رویا کرمی


سبک‏های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


فناوری تدریس در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


یادگیری مبتنی بر پدیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


برنامه‌ریزی راهبردی در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


اهداف برنامه درسی آموزش‏های علمی کاربردی (شناختی- عاطفی- روانی حرکتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


شماره‌های پیشین نشریه