نویسنده = مقدس فریمانی، شهرام
آموزش‌های علمی-کاربردی در انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مریم محمودی


آموزش‌های علمی -کاربردی در دانمارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه‌السادات مهدیه‌السادات میرترابی


آموزش های علمی‌-‌کاربردی در فنلاند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه‌السادات میرترابی


آموزش‌های علمی کاربردی در فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

شهرام مقدس فریمانی؛ مریم محمودی؛ مهدیه‌السادات میرترابی


شماره‌های پیشین نشریه