نویسنده = خلاقی، علی اصغر
آموزش جوار کارخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر خلاقی


آموزش فنی و تربیت حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی اصغر خلاقی


استانداردهای آموزشی و انطباق با مشاغل موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی‌اصغر خلّاقی


شماره‌های پیشین نشریه