نویسنده = دکتر سید داوود حاجی میررحیمی
تاریخچه آموزشهای علمی-کاربردی در جهان (روند، موسسات، تربیت مربی و مدرس و ...)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر سید داوود حاجی میررحیمی


آموزشهای علمی-کاربردی و توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

دکتر سید داوود حاجی میررحیمی


شماره‌های پیشین نشریه