نویسنده = کاظمی، فاطمه
سبک‏های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


یادگیری اجتماعی در آموزش‏های علمی – کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

عبدالمطلب رضائی؛ فاطمه کاظمی


اهداف برنامه درسی آموزش‏های علمی کاربردی (شناختی- عاطفی- روانی حرکتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه کاظمی؛ سید یوسف حجازی


شماره‌های پیشین نشریه