نویسنده = مرادحاصلی، (دانشجوی دکتری) سمیه
نیاز‌سنجی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سمیه مرادحاصلی؛ عنایت عباسی؛ اعظم خطیب‌زاده


درونداده های آموزش های علمی-کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

(دانشجوی دکتری) سمیه مرادحاصلی؛ پوریا عطائی


شماره‌های پیشین نشریه