نویسنده = کریمی، آصف
آموزش کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی


استارتاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


شتاب دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

آصف کریمی؛ زاهده ابرقوی زاده


شماره‌های پیشین نشریه