نویسنده = عباسی، عنایت
آموزش معلم محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

زهرا خوشنودی فر؛ عنایت عباسی


الگوهای طراحی برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مهسا سعدوندی؛ عنایت عباسی


فرآیند تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

عنایت عباسی؛ هادی مؤمنی‌هلالی


محتوای برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

حامد صفاری؛ عنایت عباسی


نیاز‌سنجی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سمیه مرادحاصلی؛ عنایت عباسی؛ اعظم خطیب‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه