نویسنده = مجیدی، ساجده سادات
آمادگی حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


کلینیک مشاوره شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


بازارچه کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

میثم شفیعی رودپشتی؛ ساجده سادات مجیدی


شماره‌های پیشین نشریه