نویسنده = آزاده خدابخشی
آموزش‌های علمی‌-‌کاربردی و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ آزاده خدابخشی


تاریخچة آموزش‌های علمی-کاربردی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

جواد قاسمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ آزاده خدابخشی


شماره‌های پیشین نشریه