درباره نشریه

این دانشنامه اولین مرجع تخصصی به زبان فارسی است که اطلاعات و دانش مستمر و علمی مربوط به تمام ابعاد و حوزه های آموزش های علمی - کاربردی را به مخاطبان ارائه می کند. در این اثر نظام های آموزش علمی - کاربردی کشورهای موفق و تأثیرگذار در این حوزه معرفی شده و مبانی نظری آموزش های علمی - کاربردی از منابع معتبر گردآوری و در  اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. در این دانشنامه، هم به وضعیت آموزش های علمی - کاربردی پرداخته شده و هم تجارب جهانی ارائه خواهند شد.