اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد پاکتچی

سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

a.pakatchiihcs.ac.ir

سردبیر

امید بزرگ حداد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

obhaddadut.ac.ir

دبیر تخصصی

یوسف حجازی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

yhejaziut.ac.ir

غلامرضا رحمانی میاندهی

دکترای مدیریت آموزش عالی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

grahmanimgmail.com

مسعود رضایی

عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری

m.rezaeiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم صالحی عمران

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران

adpes60hotmail.com

دبیر تخصصی

عباس صدری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ab_sadriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

جواد فرهودی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

jfarhoudiut.ac.ir

دبیر تخصصی

سیدمحمد کاظم نائینی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران

kazemnaeenigmail.com

رسول ناصری

مدیر کل دانشگاه جامع علمی - کاربردی

naserirmodares.ac.ir

کارشناس نشریه

افسانه زارعی

فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zareiafsanehyahoo.com
24862156