یادگیری باز و انعطاف پذیر

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی