ارتباط دانش‌آموختگان با بازار کار

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی

2 مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی