رهبری آموزش های علمی-کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز بندر لنگه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات