آموزش‌ شغل‌محور

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی