آموزش‌های علمی-کاربردی در انگلستان

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی