آموزش‌های علمی کاربردی در فرانسه

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

موضوعات