فرهنگ سازمانی در واحدهای آموزشی آموزشهای علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 • تسهیلگر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در سالهای 1397 و 1398