درونداده های آموزش های علمی-کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت مدرس

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

موضوعات