دورکاری در نظام علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 مدیرکل دفتر فاوا دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 معاونت ارتباطات دفتر فاوا سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

موضوعات