سبک‏های یادگیری

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه روستایی، دانشگاه تهران، کرج

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

موضوعات