فناوری تدریس در آموزش‌های علمی- کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

موضوعات