آموزش علمی_کاربردی و بهره‌وری

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارآفرینی و مدیر وزارت اقتصاد و دارایی