یادگیری مبتنی بر پدیده

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران