یادگیری اجتماعی در آموزش‏های علمی – کاربردی

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه روستایی، دانشگاه تهران، کرج