مدرسه فنی (هنرستان)

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

موضوعات