تحلیل کار (Task analysis)

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources