شتاب دهنده

نوع مقاله : مقاله دانشنامه ای

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 رشته کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

موضوعات