نویسنده = فاطمه اسکوهی
طراحی برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


برنامه‌ریزی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


فناوری تدریس در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

فاطمه اسکوهی؛ سید یوسف حجازی


یادگیری مبتنی بر پدیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


برنامه‌ریزی راهبردی در آموزش‌های علمی- کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سید یوسف حجازی؛ فاطمه اسکوهی


شماره‌های پیشین نشریه